and get 2 track for free to try out the service

Gianis Ploutarxos - Äåí åßíáé ï Ýñùôáò ðáéäß ôçò ËïãéêÞò CountryCountry

Purchase Gianis Ploutarxos - Äåí åßíáé ï Ýñùôáò ðáéäß ôçò ËïãéêÞò
 • Release type: Album
 • Release source: CD
 • Year:
 • Duration: 60:22
 • Size, Mb: 74.81
 • Bitrate: 173
 • Price for album: $1.36$1.36
 • Discount: 20%
 • 00:00
Track title Duration Bitrate Size, Mb Price Order
01. ÁÍ ÖÔÁÉÓ ÅÓÕ 3:30 174 4.36 $0.10$0.10
02. ÐÏÉÏ ÓÔÏÌÁ ÊÁÅÉ ÔÙÑÁ ÔÁ ×ÅÉËÇ ÓÏÕ 3:07 176 3.93 $0.10$0.10
03. ÓÁÂÂÁÔÏ ÅÊËÁØÁ ÃÉÁ ÓÅÍÁ 4:06 173 5.09 $0.10$0.10
04. ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ Ï ÅÑÙÔÁÓ .......ÐÁÉÄÉ ÔÇÓ ËÏÃÉÊÇÓ 2:19 172 2.87 $0.10$0.10
05. ÔÉÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÓÏÕ ÊÑÁÔÁÙ ÃÉÁ ÍÁ ÆÇÓÙ 4:41 176 5.91 $0.10$0.10
06. ÐÑÏÓÐÁÈÇÓÁ ËÏÉÐÏÍ ÍÁ ÓÅ ÎÅ×ÁÓÙ 3:10 158 3.60 $0.10$0.10
07. ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ËÕÓÇ Ï ×ÙÑÉÓÌÏÓ 3:49 178 4.86 $0.10$0.10
08. ÊÉ ÁÍ Ó´ÁÃÁÐÇÓÁ ÔÑÅËÇ 2:27 174 3.05 $0.10$0.10
09. ÅØÁ×ÍÁ ×ÑÏÍÉÁ ÍÁ ÓÅ ÂÑÙ 3:51 174 4.81 $0.10$0.10
10. ÌÏÍÏÓ ÁÑÃÁ ÌÅÓÁÍÕ×ÔÁ 3:39 174 4.56 $0.10$0.10
11. ÖÏÂÁÌÁÉ ÅÌÅÍÁ,ÅÌÅÍÁ ÌÏÍÏ 2:44 175 3.42 $0.10$0.10
12. ÌÇ ÃÕÑÉÓÅÉÓ ÎÁÍÁ 3:47 183 4.97 $0.10$0.10
13. ÊÁÑÄÉÁ ÌÏÕ ÇÓÏÕÍ ÃÉÁËÕÍÇ 4:06 173 5.08 $0.10$0.10
14. ÃÅËÁ,ÐÏÔÅ ÌÇÍ ÊËÁÉÓ 3:57 177 5.01 $0.10$0.10
15. ÌÇÐÙÓ ÓÏÕ ÆÇÔÇÓÁ ÐÏËËÁ 3:32 171 4.33 $0.10$0.10
16. ÊÁÌÉÁ ÄÅÍ ÌÏÉÁÆÅÉ ÌÅ ÓÅÍÁ ÌÁÔÉÁ ÌÏÕ 4:12 173 5.21 $0.10$0.10
17. ÊÁÉ Ï ÍÏÕÓ ÌÏÕ ÐÁËÉ ÎÅÍÕ×ÔÁ 3:25 153 3.74 $0.10$0.10
 • Track selected: 0
 • Total size, Mb: 00.00
 • Total duration: 00:00
 • Total price, $: 0.00
Buy Now Add to cart
 • iPod compatible

  All tracks compatible with iPod, iTunes & Windows Media Player.

 • Burn CD

  Burn your own compilation and listen to it in car!

 • Simple Downloads

  Only three clicks required! It's so easy, your pet can do it!