and get 2 track for free to try out the service

VA - Mtv Russian Music Awards

Purchase VA - Mtv Russian Music Awards
 • Release type: Album
 • Release source: CD
 • Year: 2005
 • Duration: 60:57
 • Size, Mb: 83.94
 • Bitrate: 192
 • Price for album: $1.84$1.84
 • Discount: 20%
 • 00:00
Track title Duration Bitrate Size, Mb Price Order
01. Çâåðè - Íàïèòêè Ïîêðåï÷å 2:51 192 3.93 $0.10$0.10
02. Äèñêîòåêà Àâàðèÿ - Åñëè Õî÷åøü Îñòàòüñÿ... 2:21 192 3.23 $0.10$0.10
03. Æàííà Ôðèñêå - Ëà-Ëà-Ëà 2:35 192 3.55 $0.10$0.10
04. Âàëåðèé Ìåëàäçå - Ñàëþò, Âåðà! 2:12 192 3.02 $0.10$0.10
05. Òóòñè - Ñàìûé, Ñàìûé 3:00 192 4.12 $0.10$0.10
06. Vengerov & Fedoroff - Äæåíòëüìåíû Óäà÷è 2:35 192 3.56 $0.10$0.10
07. Triplex Vs. Apocalyptica - Áîé Ñ Òåíüþ 2:31 192 3.47 $0.10$0.10
08. Ãëþêîçà - Øâàéíå 2:38 192 3.63 $0.10$0.10
10. Çåìôèðà - Ïðîãóëêà 2:48 192 3.86 $0.10$0.10
11. Äèìà Áèëàí - Òû Äîëæíà Ðÿäîì Áûòü 2:49 192 3.88 $0.10$0.10
12. Æàñìèí - Êàê Òû Ìíå Íóæåí 2:24 192 3.31 $0.10$0.10
13. Êîðíè - Ñíîâà Â Øêîëó 3:21 192 4.62 $0.10$0.10
14. Ðåôëåêñ - Ëþáëþ 2:02 192 2.80 $0.10$0.10
17. Êàñòà - Ñåñòðà 2:43 192 3.74 $0.10$0.10
18. ¨ëêà - Ãîðîä Îáìàíà 2:34 192 3.54 $0.10$0.10
20. Íî÷íûå Ñíàéïåðû - Êóáà 2:03 192 2.82 $0.10$0.10
21. Âÿ÷åñëàâ Áóòóñîâ - Äåâóøêà Ïî Ãîðîäó 2:36 192 3.57 $0.10$0.10
22. Ìàññêâà - 7 Ýòàæ 2:58 192 4.08 $0.10$0.10
24. Scy - Ìàëü÷èê Èùåò Ìàìó 2:15 192 3.10 $0.10$0.10
25. Ñåð¸ãà - King Ring 2:41 192 3.70 $0.10$0.10
26. Àëñó - Íåáî 2:57 192 4.07 $0.10$0.10
27. Óìàòóðìàí - Óìà Òóðìàí 2:52 192 3.95 $0.10$0.10
28. Âàëåðèÿ È Ñòàñ Ïüåõà - Òû Ãðóñòèøü 3:11 192 4.39 $0.10$0.10
 • Track selected: 0
 • Total size, Mb: 00.00
 • Total duration: 00:00
 • Total price, $: 0.00
Buy Now Add to cart
 • iPod compatible

  All tracks compatible with iPod, iTunes & Windows Media Player.

 • Burn CD

  Burn your own compilation and listen to it in car!

 • Simple Downloads

  Only three clicks required! It's so easy, your pet can do it!